Anvisningar

Allmänt

Understöd kan inte ansökas av privatpersoner utan endast av samfund och övriga organisationer. Stiftelsen beviljar inte understöd för vetenskaplig forskning. Främst stöder Stiftelsen socialt utsatta grupper i Finland och utomlands. Särskilt uppmärksammar stiftelsen ansökningar relaterade till socialt arbete för barn och ungdomar. Storleken på de understöd som stiftelsen de senaste åren delat ut har i genomsnitt varit c.a. 3.400 eur.

Ifyllandet av ansökningsblanketten

Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna omsorgsfullt. Ansökan som inte innehåller de obligatoriska uppgifterna beaktas ej. Innan du skickar ansökan, bekanta dig med vår dataskyddsbeskrivning. Mer uppgifter finns att tillgå i det elektroniska ansökningssystemet.

Redovisning

Redovisning över använt understöd skall tillställas stiftelsen senast 31.12. samma år understödet beviljats. Redovisningen sker via det elektroniska ansökningssystemet.

Redovisning för tidigare understöd och eventuella frågor om ansökningsförfarandet kan riktas till:

E-post: info@sjundemars.fi

eller per post till:

Henrik Mattson
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden
c/o Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
PB 333, 00131 Helsingfors

Övrigt

Ansökningarna för år 2023 skall vara stiftelsen tillhanda senast 31.1.2023. Stiftelsen besluter om understöd 7.3.2023 och meddelar sökande om utfallet kort därefter.
Stiftelsen förbehåller sig rätten att offentliggöra information om beviljade understöd såsom belopp och mottagare.

STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN
c/o Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
PB 333, 00131 Helsingfors